Landex Shop

นาฬิกา solar hybrid quartz Osawa AR-9003-E

SOLD OUT
นาฬิกา Osawa ระบบ solar hybridquartz ใช้พลังงานแสง และ พลังงานถ่าน ทำงานร่วมกันรับประกันคุณ ภาพ 1 ปี- นาฬิกา ขนาด 280 x 280 x 46 mm.- เครื่อง นาฬิกาคุณภาพเยี่ยม จาก Taiwan เดิ
เหลือ 100 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : นาฬิกาสำหรับ ภายในอาคาร
  • รหัสสินค้า : 000392

รายละเอียดสินค้า นาฬิกา solar hybrid quartz Osawa AR-9003-E

ราคาพิเศษ ช่วงแนะนำ

นาฬิกา Osawa ระบบ solar hybrid  quartz ใช้พลังงานแสง และ พลังงานถ่าน ทำงานร่วมกัน

รับประกันคุณ ภาพ 1 ปี

- นาฬิกา ขนาด 280 x 280 x 46 mm.

- เครื่อง นาฬิกาคุณภาพเยี่ยม จาก Taiwan เดินเรียบ เสียง

   เงียบ พร้อม ระบบ Solar Hybrid Quartz  โดยใช้ แผงรับพลัง

   งานแสงอาทิตย์ ขนาด 40 x 40มม. 4แผง สามารถดึง พลัง

   งานแสงจาก แสงอาทิตย์ และ จากหลอดไฟ ในห้อง    ที่มี

   ค่าความเข้มของแสงมากกว่า 250 LUX มาใช้เป็นพลังใน

   การขับเคลื่อนเครื่องนาฬิกาได้

- นาฬิกา มีระบบปรับเปลี่ยน แหล่งพลังงาน จาก solar power

   เป็น battery power ได้ โดยอัตโนมัติ เมื่อ แสงที่เข้ามามีน้อย

   กว่า 250LUX โดยในการทำงาน โดยที่ พลังงานแสงจะเป้น 

   พลังงานหลักเสมอ

- แหล่งของพลังงานจะปรับโดยอัตโนมัติ

- พลังงานถ่านจะไม่ถูกนำมาใช้ถ้ามีแสงไฟเพียงพอต่อการใช้งาน

- เพื่อให้เครื่องนาฬิกามีความ เสถียร ในการทำงาน ตัวควบคุมการ

  จ่ายไฟ จะดึงไฟจากถ่านมาใช้โดย อัตโนมัติ เมื่อ แผงรับพลังงานแสง

  ไม่สามารถจ่ายไฟได้เพียงพอต่อการใช้งาน จึงทำให้ถ่านสำหรับนาฬิกา

  ปกติสำหรับเครื่องเดินเรียบ ที่ใช้ได้ประมาณ 8เดือน อาจใช้ได้ถึง 10-16

  เดือน ถ้าแขวนไว้ในที่ที่แสงเพียงพอตลอด เพราะจะใช้ถ่านเฉพาะเวลา

  กลางคืนหรือ เวลาที่คุณ ปิดไฟ

- สามารถใช้ถ่าน AA ธรรมดาในการใช้งาน ไม่จำเป็นต้องใช้ ถ่าน ชารท์

  เพราะ ระบบจะไม่เก็บไฟที่รับได้ลงในถ่าน

- หลอด LED ที่อยูใต้เลข 12จะบอกถึงระดับของพลังงานแสงที่แผง

  รับ พลังงานแสงสามารถรับได้ , ถ้าแผงรับพลังงานแสง รับแสงได้

  มาก  หลอดก็จะยิ่งสว่างขึ้นมาก  ถ้าหลอดดับนั่นหมายถึง ใช้พลังงาน

  100%จาก ถ่าน

- น่าฬิกานี้ใช้สำหรับ ภายในอาคาร ไม่เหมาะ ที่จะใช้ภายนอก อาคาร

  และไม่เหมาะ ที่จะวางไว้ใต้ แสงแดดที่เข็มมากๆ โดยตรง และ ควรจะ

  วางหันหน้านาฬิกาไปที่ที่มีแสงเข้าอย่างเหมาะสม (250LUX) ตลอด

  เวลา เพื่อให้เครื่องสามารถรับและใช้ พลังงานแสงได้อย่างเต็มที่ โดย

  ไม่ต้องใช้พลังงานจากถ่าน

-  เปิดการใช้งานโดยการ เปิดปุ่มไปที่ on

/* Products stats */